Translation

bugtracker
bugtracker
10/100
Key English Polish State
toggle_map Toggle map visibility Przełącz widoczność mapy
clear_log Clear log Wyczyść log
debug_run Run Uruchom
activity_settings IITC Mobile Settings Ustawienia IITC Mobile
activity_plugins IITC Plugins Wtyczki IITC
activity_share Share using… Udostępnij przez…
activity_share_to_clipboard Copy to clipboard Skopiuj do schowka
activity_save_to_file Save to file Zapisz do pliku
action_settings Settings Ustawienia
drawer_open Show navigation menu Pokaż menu nawigacyjne
drawer_close Hide navigation menu Ukryj menu nawigacyjne
version Print Version Wersja do wydruku
close Close Zamknij
download_description Downloading latest intel package… Pobieranie najnowszego materiału wywiadowczego…
bugtracker bugtracker bugtracker
iitc_website IITC website Strona IITC
pref_about_title About IITC Mobile Informacje o IITC Mobilnym
pref_about_text <h1>Ingress Intel Total Conversion Mobile</h1> <p><b>Build version: ${build_version}</b> <br><b>IITC version: ${iitc_version}</b> <p><b>by ${cradle_link}, ${fkloft_link} and contributors</b> <p><b>Icon by ${giuseppe_lucido_link}</b> <p><b>IITC Mobile</b> is an optimized mobile browser for the <i>Ingress Intel Total Conversion (IITC)</i> userscript. <h3>Community:</h3> • Visit the ${website_link} for new releases and the desktop version.<br> • Follow the ${tg_iitc_news_link} Telegram channel for announcements and join ${tg_iitc_group_link} chat.<br> • Join the ${reddit_iitc_link} Reddit community - a place to ask for help and discuss with other users.<br> • Report issues and propose enhancements at ${bugtracker_link}.<br> <h3>Developers:</h3> ${github_iitc_link} on Github. <h3>IITC Licence:</h3> ${ISC_license_text} <h1>Ingress Intel Total Conversion Mobile</h1> <p><b>Wersja kompilacji: ${build_version}</b> <br><b>Wersja IITC: ${iitc_version}</b> <p><b>autorstwa ${cradle_link}, ${fkloft_link} i współpracowników</b> <p><b>Ikona autorstwa ${giuseppe_lucido_link}</b> <p><b>IITC Mobile</b> to przeglądarka mobilna zoptymalizowana pod kątem skryptu <i>Ingress Intel Total Conversion (IITC)</i>.<h3>Społeczność:</h3> • Odwiedź ${website_link} aby uzyskać nowe wydania oraz wersję na komputery.<br> • Śledź kanał na Telegramie ${tg_iitc_news_link} aby otrzymywać ogłoszenia i dołącz do czatu ${tg_iitc_group_link}.<br> • Dołącz do społeczności Reddit ${reddit_iitc_link} - miejsca, w którym można poprosić o pomoc i dyskutować z innymi użytkownikami.<br> • Zgłaszaj problemy i proponuj poprawki na ${bugtracker_link}.<br> <h3>Deweloperzy:</h3> ${github_iitc_link} na Githubie. <h3>Licencja IITC:</h3> ${ISC_license_text}
notice_info <p>Hint: Alternative ways to open the info screen: <p> • tap and hold a portal for a second<br> • tap on the left half of the status bar<br> <p>Wskazówka: Alternatywne sposoby otwarcia ekranu informacyjnego: <p> • dotknij i przytrzymaj portal przez sekundę<br> • dotknij lewej połowy paska stanu<br>
notice_extplugins <p>Hint: <p>IITC Mobile is able to load external plugins too! <p>Add them by clicking the (+) icon at the top right. The plugin files have to end with '.user.js' and are copied to <b>%1$s</b> <p>Wskazówka: <p>IITC Mobile także jest w stanie załadować zewnętrzne wtyczki! <p>Dodaj je, klikając ikonę (+) w prawym górnym rogu. Pliki wtyczek muszą kończyć się na '.user.js' i są kopiowane do <b>%1$s</b>
notice_sharing <p>With <em>Share portal</em> you can: <p> • send the portal link to other people<br> • view the selected portal's position in another app<br> • open the portal link in a webbrowser<br> <p>Hint: By selecting Google Maps (or any other installed navigation software), you can quickly navigate to the selected portal. <p>These hints also apply for the <em>permalink</em>. <p>Za pomocą <em>Udostępnij portal</em> możesz: <p> • wysłać link do portalu innym osobom<br> • wyświetlić pozycję wybranego portalu w innej aplikacji<br> • otworzyć link do portalu w przeglądarce internetowej<br> <p>Wskazówka: Wybierając Mapy Google (lub inne zainstalowane oprogramowanie nawigacyjne), możesz szybko nawigować do wybranego portalu. <p>Te wskazówki dotyczą także <em>permalinków</em>.
pref_ui_cat UI Interfejs użytkownika
pref_misc_cat Misc Inne
pref_tweaks_cat Tweaks Usprawnienia
pref_plugins IITC Plugins Wtyczki IITC
pref_plugins_sum Plugins extend/modify the IITC experience. Most plugins known from desktop IITC can be found here. Wtyczki rozszerzają/modyfikują działanie IITC. Można tutaj znaleźć większość wtyczek znanych z IITC w wersji dla komputerów.
pref_plugins_title Available plugins Dostępne wtyczki
pref_user_location Display user location on map Wyświetlaj położenie użytkownika na mapie
pref_persistent_zoom Persistent zoom level Stały poziom powiększenia
pref_persistent_zoom_sum Don't change zoom level when locate button is pressed Nie zmieniaj poziomu powiększenia po naciśnięciu przycisku lokalizacji
Key English Polish State
activity_save_to_file Save to file Zapisz do pliku
activity_settings IITC Mobile Settings Ustawienia IITC Mobile
activity_share Share using… Udostępnij przez…
activity_share_to_clipboard Copy to clipboard Skopiuj do schowka
appintro_layers_description Swipe from the right edge of your screen (or click the layer-chooser icon in the ActionBar) to evoke the <i>Layer Drawer</i>.

Here you can change the online map service or enable/disable display of necessary elements on the map.
appintro_layers_title Layers/Highlights
appintro_location_description IITC-CE Mobile requires permission to access your location for easy navigation.

But don't worry: we don't send data about your location anywhere.
appintro_location_title Location permission
appintro_navigation_description Swipe from the left edge of your screen (or click the menu icon) to evoke the <i>Navigation Drawer</i>.
Click the back icon to return to the map.

Some plugins (e.g. <i>portals list</i> and <i>bookmarks</i>) now appear in the <i>Navigation Drawer</i> for quick access.
They won't appear in the info pane any more.
appintro_navigation_title Navigation
appintro_nfc_description You can quickly send the current portal link/permalink to another device if both devices support NFC.

Hold both devices back-to-back and tap the screen to beam the map to the other device.
appintro_nfc_title NFC permission
appintro_plugins_description You can start using IITC-CE right now.

But the main advantage over the official Intel Ingress map is the abundance of plugins that expand capabilities.

You can add official or external plugins in the settings.
appintro_plugins_title Plugins
appintro_welcome_description This is a mobile version of the indispensable helper for the Ingress player.

Ingress Intel Total Conversion (IITC) is an add-on that works as an overlay for the official Intel Ingress map.

IITC completely changes the way you work with the map, significantly increases efficiency by applying hardware acceleration and expands the capabilities vía the use of various plugins.
bugtracker bugtracker bugtracker
choose_account_to_login Choose account to login Wybierz konto, aby się zalogować
clear_log Clear log Wyczyść log
close Close Zamknij
continue_in_english Continue in English
cradle_url https://github.com/leCradle
debug_run Run Uruchom
download_description Downloading latest intel package… Pobieranie najnowszego materiału wywiadowczego…
drawer_close Hide navigation menu Ukryj menu nawigacyjne
drawer_open Show navigation menu Pokaż menu nawigacyjne
file_browser_choose_file Choose file
file_browser_is_required No activity to select a file found. Please install a file browser of your choice!
fkloft_url https://github.com/fkloft
giuseppe_lucido_url http://be.net/giuseppelucido
iitc_bugtracker_url https://github.com/IITC-CE/ingress-intel-total-conversion/issues/new
User avatar anonymous

Suggestion added

Rejestr błędów

Suggested change:

bugtrackerRejestr błędów
4 months ago
User avatar grzegorz.leszczewski

Suggestion added

Tropiciel pluskwy

Suggested change:

bugtrackerTropiciel pluskwy
4 months ago

Loading…

User avatar modos189

Suggestion accepted

IITC-CE / IITC MobilePolish

bugtracker
bugtracker
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

IITC-CE / IITC MobilePolish

bugtracker
bugtracker
4 months ago
User avatar None

Suggestion added

IITC-CE / IITC MobilePolish

bugtracker
Rejestr błędów
4 months ago
bugtracker
Tropiciel pluskwy
4 months ago
User avatar mariuszulewak

New translation

IITC-CE / IITC MobilePolish

bugtracker
bugtracker
10 months ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There are 2 suggestions for this string.

View

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
bugtracker
Flags
java-format
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
mobile/app/src/main/res/values-pl/strings.xml, string 15