Translation

pane_faction
Faction
8/100
Key English Slovenian State
appintro_navigation_description Swipe from the left edge of your screen (or click the menu icon) to evoke the <i>Navigation Drawer</i>.
Click the back icon to return to the map.

Some plugins (e.g. <i>portals list</i> and <i>bookmarks</i>) now appear in the <i>Navigation Drawer</i> for quick access.
They won't appear in the info pane any more.
Povlecite od levega roba zaslona (ali kliknite ikono menija), da prikličete <i> Predal za krmarjenje </i>.
Kliknite ikono za nazaj, da se vrnete na zemljevid.

Nekateri vtičniki (npr. <i> seznam portalov </i> in <i> zaznamki </i>) so zdaj prikazani v <i> Predalu za krmarjenje </i> za hiter dostop.
Ne bodo več prikazani v podoknu z informacijami.
appintro_layers_title Layers/Highlights Plasti / Poudarki
appintro_layers_description Swipe from the right edge of your screen (or click the layer-chooser icon in the ActionBar) to evoke the <i>Layer Drawer</i>.

Here you can change the online map service or enable/disable display of necessary elements on the map.
Povlecite od desnega roba zaslona (ali kliknite ikono za izbiro sloja v vrstici z dejanji), da prikličete <i>Predal sloja</i>.

Tu lahko spremenite spletno storitev zemljevidov ali omogočite/onemogočite prikaz potrebnih elementov na zemljevidu.
appintro_plugins_title Plugins Vtičniki
appintro_plugins_description You can start using IITC-CE right now.

But the main advantage over the official Intel Ingress map is the abundance of plugins that expand capabilities.

You can add official or external plugins in the settings.
Zdaj lahko začnete uporabljati IITC-CE.

Toda glavna prednost pred uradnim zemljevidom Intel Ingress je obilica vtičnikov, ki širijo zmogljivosti.

V nastavitve lahko dodate uradne ali zunanje vtičnike.
show_appintro_screen_title Show intro screen Pokaži uvodni zaslon
plugins_permission_denied Permission denied. You cannot add plugins. Dovoljenje zavrnjeno. Vtičnikov ne morete dodati.
plugins_permission_granted Permission granted. Please repeat the action. Dovoljenje dano. Prosimo, ponovi dejanje.
file_browser_is_required No activity to select a file found. Please install a file browser of your choice! Ni aktivnosti za izbiro najdene datoteke. Prosimo, namesti datotečni brskalnik po svoji izbiri!
file_browser_choose_file Choose file Izberi datoteko
plugins_user_plugins User Plugins Uporabniški vtičniki
plugins_official_plugins Official Plugins Uradni vtičniki
toast_press_twice_to_exit Press twice to exit Pritisni dvakrat za izhod
plugin_updated Plugin updated Vtičnik posodobljen
pane_all All Vse
pane_faction Faction Frakcija
pane_alerts Alerts Opozorila
pane_info Info Informacije
pane_map Map Zemljevid
cradle_url https://github.com/leCradle
fkloft_url https://github.com/fkloft
giuseppe_lucido_url http://be.net/giuseppelucido
iitc_tg_news_url https://t.me/iitc_news
iitc_tg_group_url https://t.me/iitc_group
iitc_reddit_url https://www.reddit.com/r/IITC/
iitc_bugtracker_url https://github.com/IITC-CE/ingress-intel-total-conversion/issues/new
iitc_website_url https://iitc.app/
iitc_github_url https://github.com/IITC-CE/ingress-intel-total-conversion
iitc_ce_format IITC <i>Community Edition</i>
link_template <a href=%1$s>%2$s</a>
ISC_license_text <tt> <p>Copyright © 2018-2020 Ingress Intel Total Conversion - Community Edition (IITC-CE) <br>Copyright © 2013-2018 Ingress Intel Total Conversion (IITC) <br>Copyright © 2013 Stefan Breunig <p>Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies. <p>THE SOFTWARE IS PROVIDED AS IS AND THE AUTHORS DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. </tt>
Key English Slovenian State
menu_open_plugins Plugins Vtičniki
menu_plugins_add Add external plugins Dodaj zunanje vtičnike
menu_reload Reload IITC Znova naloži IITC
menu_search Search Iskanje
menu_send_screenshot Send screenshot Pošlji posnetek zaslona
menu_toggle_fullscreen Fullscreen Celozaslonski način
msg_copied Copied to clipboard… Kopirano v odložišče …
msg_prepare_screenshot Preparing… Priprava …
msg_take_screenshot Taking screenshot… Posnetek zaslona…
notice_do_not_show_again Do not show again Ne prikaži več
notice_extplugins <p>Hint: <p>IITC Mobile is able to load external plugins too! <p>Add them by clicking the (+) icon at the top right. The plugin files have to end with '.user.js' and are copied to <b>%1$s</b> <p>Namig: <p>IITC Mobile lahko naloži tudi zunanje vtičnike! <p>Dodaj jih tako, da klikneš ikono (+) zgoraj desno. Datoteke vtičnikov se morajo končati z '.user.js' in se kopirajo v <b>%1$s</b>
notice_info <p>Hint: Alternative ways to open the info screen: <p> • tap and hold a portal for a second<br> • tap on the left half of the status bar<br> <p>Namig: Alternativni načini odpiranja zaslona z informacijami: <p> • tapni in sekundo pridrži portal <br> • tapni na levi polovici vrstice stanja <br>
notice_sharing <p>With <em>Share portal</em> you can: <p> • send the portal link to other people<br> • view the selected portal's position in another app<br> • open the portal link in a webbrowser<br> <p>Hint: By selecting Google Maps (or any other installed navigation software), you can quickly navigate to the selected portal. <p>These hints also apply for the <em>permalink</em>. <p> Z <em>Skupna raba portala</em> lahko: <p> • pošlješ povezavona portal drugim ljudi<br> <br> • si ogledaš položaj izbranega portala v drugi aplikaciji <br> • odpreš povezavo na portal v spletnem brskalniku <br> <p> Namig: Z izbiro Google Zemljevidov (ali katere koli druge nameščene navigacijske programske opreme) lahko hitro odprete izbrani portal. <p>Ti namigi veljajo tudi za <em>trajno povezavo</em>.
pane_alerts Alerts Opozorila
pane_all All Vse
pane_faction Faction Frakcija
pane_info Info Informacije
pane_map Map Zemljevid
password Password Geslo
plugin_updated Plugin updated Vtičnik posodobljen
plugins_official_plugins Official Plugins Uradni vtičniki
plugins_permission_denied Permission denied. You cannot add plugins. Dovoljenje zavrnjeno. Vtičnikov ne morete dodati.
plugins_permission_granted Permission granted. Please repeat the action. Dovoljenje dano. Prosimo, ponovi dejanje.
plugins_user_plugins User Plugins Uporabniški vtičniki
pref_about_text <h1>Ingress Intel Total Conversion Mobile</h1> <p><b>Build version: ${build_version}</b> <br><b>IITC version: ${iitc_version}</b> <p><b>by ${cradle_link}, ${fkloft_link} and contributors</b> <p><b>Icon by ${giuseppe_lucido_link}</b> <p><b>IITC Mobile</b> is an optimized mobile browser for the <i>Ingress Intel Total Conversion (IITC)</i> userscript. <h3>Community:</h3> • Visit the ${website_link} for new releases and the desktop version.<br> • Follow the ${tg_iitc_news_link} Telegram channel for announcements and join ${tg_iitc_group_link} chat.<br> • Join the ${reddit_iitc_link} Reddit community - a place to ask for help and discuss with other users.<br> • Report issues and propose enhancements at ${bugtracker_link}.<br> <h3>Developers:</h3> ${github_iitc_link} on Github. <h3>IITC Licence:</h3> ${ISC_license_text} <h1>Intel Total Conversion Mobile </h1> <p><b> Različica aplikacije: ${build_version} </b> <br> <b> Različica IITC: ${iitc_version} </b> <p> < b> avtorjev ${cradle_link}, ${fkloft_link} in sodelavcev </b><p><b> Ikona avtorja ${giuseppe_lucido_link}</b> <p><b>IITC Mobile</b> je optimizirani mobilni brskalnik za uporabniške skripte <i> Ingress Intel Total Conversion (IITC) </i>. <h3> Družba: </h3> • Obišči ${website_link} za nove izdaje in namizno različico.<br> • Sledi kanalu Telegram ${tg_iitc_news_link} za objave in se pridruži klepetu ${tg_iitc_group_link}. <br> • Pridruži se skupnosti ${reddit_iitc_link} Reddit - mestu, kjer lahko zaprosiš za pomoč in se pogovoriš z drugimi uporabniki. <br> • Poročaj o težavah in predlagajte izboljšave na spletni strani ${bugtracker_link}. <br> <h3> Razvijalci: </h3> ${ github_iitc_link} na Githubu. <h3> Licenca IITC: </h3> ${ISC_license_text}
pref_about_title About IITC Mobile O IITC Mobile
pref_advanced_options Advanced Settings Napredne nastavitve
pref_advanced_options_sum Developer options and advanced tweaks Možnosti za razvijalce in napredne prilagoditve
pref_android_menu Configure IITCm menu Konfiguriraj meni IITCm
pref_android_menu_sum Toggle visibility of IITCm menu entries Preklopi vidnost vnosov v meniju IITCm

Loading…

User avatar kaj.zgodilo

New translation

IITC-CE / IITC MobileSlovenian

Faction
Frakcija
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovenian
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
pane_faction
Flags
java-format
String age
4 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
mobile/app/src/main/res/values-sl/strings.xml, string 125