Translation

plugins_permission_denied
Permission denied. You cannot add plugins.
48/420
Key English Ukrainian State
label_overlay_layers Overlay Layers Накладення шарів
install_dialog_top Install external plugin? Встановити зовнішній плагін?
install_dialog_msg <p>IITCm was requested to install the following javascript file: <p>%1$s <p><b>Be careful:</b> Javascript from external sources may contain harmful code (spyware etc.)! <p>Are you sure you want to proceed? <p>IITCm було запропоновано встановити наступний файл javascript: <p>%1$s <p> <b>Будьте обережні:</ b> Javascript із зовнішніх джерел може містити шкідливий код (шпигунське ПЗ і т. д.)! <p>Ви впевнені, що хочете продовжити?
appintro_welcome_description This is a mobile version of the indispensable helper for the Ingress player.

Ingress Intel Total Conversion (IITC) is an add-on that works as an overlay for the official Intel Ingress map.

IITC completely changes the way you work with the map, significantly increases efficiency by applying hardware acceleration and expands the capabilities vía the use of various plugins.
Це мобільна версія незамінного помічника гравця Ingress.

Ingress Intel Total Conversion (IITC) - це додаток, що працює поверх офіційної Ingress карти Intel.

IITC повністю змінює метод роботи з картою, значно підвищує продуктивність за рахунок залучення апаратного прискорення і розширює можливості за допомогою використання плагінів.
appintro_location_title Location permission Дозвіл на запит місцеположення
appintro_location_description IITC-CE Mobile requires permission to access your location for easy navigation.

But don't worry: we don't send data about your location anywhere.
IITC-CE Mobile потрібен дозвіл для доступу до вашого місця розташування для спрощення навігації.

Але не хвилюйтеся: ми нікуди не відправляємо дані про місцезнаходження.
appintro_nfc_title NFC permission Дозвіл для NFC
appintro_nfc_description You can quickly send the current portal link/permalink to another device if both devices support NFC.

Hold both devices back-to-back and tap the screen to beam the map to the other device.
Ви можете швидко відправити посилання на портал на інший пристрій, за підтримки обома пристроями NFC.

Тримайте обидва пристрої спина до спини і торкніться екрана, щоб передати карту на інший пристрій.
appintro_navigation_title Navigation Навігація
appintro_navigation_description Swipe from the left edge of your screen (or click the menu icon) to evoke the <i>Navigation Drawer</i>.
Click the back icon to return to the map.

Some plugins (e.g. <i>portals list</i> and <i>bookmarks</i>) now appear in the <i>Navigation Drawer</i> for quick access.
They won't appear in the info pane any more.
appintro_layers_title Layers/Highlights Шари/Підсвітки
appintro_layers_description Swipe from the right edge of your screen (or click the layer-chooser icon in the ActionBar) to evoke the <i>Layer Drawer</i>.

Here you can change the online map service or enable/disable display of necessary elements on the map.
Проведіть пальцем від правого краю екрана (або натисніть на іконку вибору шару в панелі дій) для виклику <i>панелі шарів</i>.

Тут ви можете змінити провайдера онлайн карт або увімкнути/вимкнути відображення необхідних елементів на карті.
appintro_plugins_title Plugins Плагіни
appintro_plugins_description You can start using IITC-CE right now.

But the main advantage over the official Intel Ingress map is the abundance of plugins that expand capabilities.

You can add official or external plugins in the settings.
show_appintro_screen_title Show intro screen Показати стартовий екран
plugins_permission_denied Permission denied. You cannot add plugins. Відсутній дозвіл. Ви не можете додавати плагіни.
plugins_permission_granted Permission granted. Please repeat the action. Дозвіл отримано. Будь ласка, повторіть дію.
file_browser_is_required No activity to select a file found. Please install a file browser of your choice! Відсутній activity для вибору файлу. Будь ласка, встановіть файловий менеджер!
file_browser_choose_file Choose file Виберіть файл
plugins_user_plugins User Plugins Плагіни користувача
plugins_official_plugins Official Plugins Офіційні плагіни
toast_press_twice_to_exit Press twice to exit Натисніть двічі для виходу
plugin_updated Plugin updated Плагін оновлений
pane_all All Всі
pane_faction Faction Фракція
pane_alerts Alerts Сповіщення
pane_info Info Інформація
pane_map Map Карта
cradle_url https://github.com/leCradle
fkloft_url https://github.com/fkloft
giuseppe_lucido_url http://be.net/giuseppelucido
Key English Ukrainian State
msg_copied Copied to clipboard… Скопійовано …
msg_prepare_screenshot Preparing… Підготовка …
msg_take_screenshot Taking screenshot… Робимо скріншот …
notice_do_not_show_again Do not show again НЕ показувати знову
notice_extplugins <p>Hint: <p>IITC Mobile is able to load external plugins too! <p>Add them by clicking the (+) icon at the top right. The plugin files have to end with '.user.js' and are copied to <b>%1$s</b> <p>Порада: <p>IITC Mobile також може завантажувати зовнішні плагіни! <p>Додайте їх, натиснувши значок (+) в правому верхньому куті. Файли плагінів повинні закінчуватися на «.user.js» і копіюватися в <b>%1$s</b>
notice_info <p>Hint: Alternative ways to open the info screen: <p> • tap and hold a portal for a second<br> • tap on the left half of the status bar<br> <P>Порада: альтернативні способи відкрити інформаційний екран: <p> • натисніть і утримуйте портал протягом секунди<br> • натисніть у лівій половині рядка стану<br>
notice_sharing <p>With <em>Share portal</em> you can: <p> • send the portal link to other people<br> • view the selected portal's position in another app<br> • open the portal link in a webbrowser<br> <p>Hint: By selecting Google Maps (or any other installed navigation software), you can quickly navigate to the selected portal. <p>These hints also apply for the <em>permalink</em>. <p>За допомогою кнопки<em>Поділитися порталом</ em> ви можете: <p> • відправляти посилання на портал іншим людям<br> • переглядати позицію обраного порталу в іншому додатку<br> • відкривати посилання на портал в веб- браузері<br> <p>Порада: вибравши Google Maps (або будь-яке інше встановлене навігаційне програмне забезпечення), ви можете швидко перейти до вибраного порталу. <p>Ці поради також застосовні до <em>постійним посиланням</ em>.
pane_alerts Alerts Сповіщення
pane_all All Всі
pane_faction Faction Фракція
pane_info Info Інформація
pane_map Map Карта
password Password Пароль
plugin_updated Plugin updated Плагін оновлений
plugins_official_plugins Official Plugins Офіційні плагіни
plugins_permission_denied Permission denied. You cannot add plugins. Відсутній дозвіл. Ви не можете додавати плагіни.
plugins_permission_granted Permission granted. Please repeat the action. Дозвіл отримано. Будь ласка, повторіть дію.
plugins_user_plugins User Plugins Плагіни користувача
pref_about_text <h1>Ingress Intel Total Conversion Mobile</h1> <p><b>Build version: ${build_version}</b> <br><b>IITC version: ${iitc_version}</b> <p><b>by ${cradle_link}, ${fkloft_link} and contributors</b> <p><b>Icon by ${giuseppe_lucido_link}</b> <p><b>IITC Mobile</b> is an optimized mobile browser for the <i>Ingress Intel Total Conversion (IITC)</i> userscript. <h3>Community:</h3> • Visit the ${website_link} for new releases and the desktop version.<br> • Follow the ${tg_iitc_news_link} Telegram channel for announcements and join ${tg_iitc_group_link} chat.<br> • Join the ${reddit_iitc_link} Reddit community - a place to ask for help and discuss with other users.<br> • Report issues and propose enhancements at ${bugtracker_link}.<br> <h3>Developers:</h3> ${github_iitc_link} on Github. <h3>IITC Licence:</h3> ${ISC_license_text} <h1>Ingress Intel Total Conversion Mobile</h1> <p><b>Версія сбірки: ${build_version}</b> <br><b>Версія IITC: ${iitc_version}</b> <p><b>от ${cradle_link}, ${fkloft_link} та інших розробників</b> <p><b>Іконка: ${giuseppe_lucido_link}</b> <p><b>IITC Mobile</b> це оптимізований мобільний браузер для користувацьких скриптів<i>Ingress Intel Total Conversion (IITC)</i>. <h3>Спільнота:</h3> • Відвідайте ${website_link} для нових оновлень та версії для ПК.<br> • Підпишіться на ${tg_iitc_news_link} Телеграм канал для оновлення і приєднуйся до чату ${tg_iitc_group_link}.<br> • Приєднуйтесь до ${reddit_iitc_link} Спільноті Reddit - місцем для питань, допомоги, і дискусій з іншими користувачами.<br> • Повідомляйте про проблеми і пропонуйте поліпшення на ${bugtracker_link}.<br> <h3>Розробники:</h3> ${github_iitc_link} на GitHub. <h3>Ліцензія IITC:</h3> ${ISC_license_text}
pref_about_title About IITC Mobile Більше про IITC Mobile
pref_advanced_options Advanced Settings Розширені налаштування
pref_advanced_options_sum Developer options and advanced tweaks Опції розробника і розширені налаштування
pref_android_menu Configure IITCm menu Налаштувати меню IITCm
pref_android_menu_sum Toggle visibility of IITCm menu entries Перемикання видимості пунктів меню IITCm
pref_dex_desktop Support Samsung DeX Mode Підтримка Samsung Dex Mode
pref_dex_desktop_sum Force desktop mode when DeX mode is active Включати ПК версію додатку, коли активується режим Dex
pref_disable_splash Disable Splash Screen Вимкнути стартове лого
pref_enable_dev_mode Enable developer mode Включити режим розробника
pref_enable_dev_mode_sum If enabled, all IITC sources will be loaded from external storage of the Android device. Please copy all sources from $IITC_folder/build/mobile/ to /sdcard/IITC_Mobile/dev/. Якщо включено, все джерела IITC будуть завантажуватися із зовнішнього сховища пристроя Android. Будь ласка, скопіюйте всі джерела з $IITC_folder/build/mobile/ у / sdcard/IITC_Mobile/dev/.
pref_external_storage Move tiles cache to external storage Перемістити кеш у зовнішнє сховище

Loading…

User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

Permission denied. You cannot add plugins.
Відсутній дозвіл. Ви не можете додавати плагіни.
3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
plugins_permission_denied
Flags
java-format
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
mobile/app/src/main/res/values-uk/strings.xml, string 116