Translation

pane_alerts
Alerts
10/100
Key English Ukrainian State
appintro_layers_title Layers/Highlights Шари/Підсвітки
appintro_layers_description Swipe from the right edge of your screen (or click the layer-chooser icon in the ActionBar) to evoke the <i>Layer Drawer</i>.

Here you can change the online map service or enable/disable display of necessary elements on the map.
Проведіть пальцем від правого краю екрана (або натисніть на іконку вибору шару в панелі дій) для виклику <i>панелі шарів</i>.

Тут ви можете змінити провайдера онлайн карт або увімкнути/вимкнути відображення необхідних елементів на карті.
appintro_plugins_title Plugins Плагіни
appintro_plugins_description You can start using IITC-CE right now.

But the main advantage over the official Intel Ingress map is the abundance of plugins that expand capabilities.

You can add official or external plugins in the settings.
show_appintro_screen_title Show intro screen Показати стартовий екран
plugins_permission_denied Permission denied. You cannot add plugins. Відсутній дозвіл. Ви не можете додавати плагіни.
plugins_permission_granted Permission granted. Please repeat the action. Дозвіл отримано. Будь ласка, повторіть дію.
file_browser_is_required No activity to select a file found. Please install a file browser of your choice! Відсутній activity для вибору файлу. Будь ласка, встановіть файловий менеджер!
file_browser_choose_file Choose file Виберіть файл
plugins_user_plugins User Plugins Плагіни користувача
plugins_official_plugins Official Plugins Офіційні плагіни
toast_press_twice_to_exit Press twice to exit Натисніть двічі для виходу
plugin_updated Plugin updated Плагін оновлений
pane_all All Всі
pane_faction Faction Фракція
pane_alerts Alerts Сповіщення
pane_info Info Інформація
pane_map Map Карта
cradle_url https://github.com/leCradle
fkloft_url https://github.com/fkloft
giuseppe_lucido_url http://be.net/giuseppelucido
iitc_tg_news_url https://t.me/iitc_news
iitc_tg_group_url https://t.me/iitc_group
iitc_reddit_url https://www.reddit.com/r/IITC/
iitc_bugtracker_url https://github.com/IITC-CE/ingress-intel-total-conversion/issues/new
iitc_website_url https://iitc.app/
iitc_github_url https://github.com/IITC-CE/ingress-intel-total-conversion
iitc_ce_format IITC <i>Community Edition</i>
link_template <a href=%1$s>%2$s</a>
ISC_license_text <tt> <p>Copyright © 2018-2020 Ingress Intel Total Conversion - Community Edition (IITC-CE) <br>Copyright © 2013-2018 Ingress Intel Total Conversion (IITC) <br>Copyright © 2013 Stefan Breunig <p>Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies. <p>THE SOFTWARE IS PROVIDED AS IS AND THE AUTHORS DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. </tt>
iitc_ce_mobile IITC-CE Mobile
Key English Ukrainian State
menu_layer_chooser Layer Chooser Вибір шару
menu_locate Get Location Показати розташування
menu_open_plugins Plugins Плагіни
menu_plugins_add Add external plugins Додати додаткові плагіни
menu_reload Reload IITC Перезавантажити IITC
menu_search Search Пошук
menu_send_screenshot Send screenshot Надіслати скріншот
menu_toggle_fullscreen Fullscreen У весь екран
msg_copied Copied to clipboard… Скопійовано …
msg_prepare_screenshot Preparing… Підготовка …
msg_take_screenshot Taking screenshot… Робимо скріншот …
notice_do_not_show_again Do not show again НЕ показувати знову
notice_extplugins <p>Hint: <p>IITC Mobile is able to load external plugins too! <p>Add them by clicking the (+) icon at the top right. The plugin files have to end with '.user.js' and are copied to <b>%1$s</b> <p>Порада: <p>IITC Mobile також може завантажувати зовнішні плагіни! <p>Додайте їх, натиснувши значок (+) в правому верхньому куті. Файли плагінів повинні закінчуватися на «.user.js» і копіюватися в <b>%1$s</b>
notice_info <p>Hint: Alternative ways to open the info screen: <p> • tap and hold a portal for a second<br> • tap on the left half of the status bar<br> <P>Порада: альтернативні способи відкрити інформаційний екран: <p> • натисніть і утримуйте портал протягом секунди<br> • натисніть у лівій половині рядка стану<br>
notice_sharing <p>With <em>Share portal</em> you can: <p> • send the portal link to other people<br> • view the selected portal's position in another app<br> • open the portal link in a webbrowser<br> <p>Hint: By selecting Google Maps (or any other installed navigation software), you can quickly navigate to the selected portal. <p>These hints also apply for the <em>permalink</em>. <p>За допомогою кнопки<em>Поділитися порталом</ em> ви можете: <p> • відправляти посилання на портал іншим людям<br> • переглядати позицію обраного порталу в іншому додатку<br> • відкривати посилання на портал в веб- браузері<br> <p>Порада: вибравши Google Maps (або будь-яке інше встановлене навігаційне програмне забезпечення), ви можете швидко перейти до вибраного порталу. <p>Ці поради також застосовні до <em>постійним посиланням</ em>.
pane_alerts Alerts Сповіщення
pane_all All Всі
pane_faction Faction Фракція
pane_info Info Інформація
pane_map Map Карта
password Password Пароль
plugin_updated Plugin updated Плагін оновлений
plugins_official_plugins Official Plugins Офіційні плагіни
plugins_permission_denied Permission denied. You cannot add plugins. Відсутній дозвіл. Ви не можете додавати плагіни.
plugins_permission_granted Permission granted. Please repeat the action. Дозвіл отримано. Будь ласка, повторіть дію.
plugins_user_plugins User Plugins Плагіни користувача
pref_about_text <h1>Ingress Intel Total Conversion Mobile</h1> <p><b>Build version: ${build_version}</b> <br><b>IITC version: ${iitc_version}</b> <p><b>by ${cradle_link}, ${fkloft_link} and contributors</b> <p><b>Icon by ${giuseppe_lucido_link}</b> <p><b>IITC Mobile</b> is an optimized mobile browser for the <i>Ingress Intel Total Conversion (IITC)</i> userscript. <h3>Community:</h3> • Visit the ${website_link} for new releases and the desktop version.<br> • Follow the ${tg_iitc_news_link} Telegram channel for announcements and join ${tg_iitc_group_link} chat.<br> • Join the ${reddit_iitc_link} Reddit community - a place to ask for help and discuss with other users.<br> • Report issues and propose enhancements at ${bugtracker_link}.<br> <h3>Developers:</h3> ${github_iitc_link} on Github. <h3>IITC Licence:</h3> ${ISC_license_text} <h1>Ingress Intel Total Conversion Mobile</h1> <p><b>Версія сбірки: ${build_version}</b> <br><b>Версія IITC: ${iitc_version}</b> <p><b>от ${cradle_link}, ${fkloft_link} та інших розробників</b> <p><b>Іконка: ${giuseppe_lucido_link}</b> <p><b>IITC Mobile</b> це оптимізований мобільний браузер для користувацьких скриптів<i>Ingress Intel Total Conversion (IITC)</i>. <h3>Спільнота:</h3> • Відвідайте ${website_link} для нових оновлень та версії для ПК.<br> • Підпишіться на ${tg_iitc_news_link} Телеграм канал для оновлення і приєднуйся до чату ${tg_iitc_group_link}.<br> • Приєднуйтесь до ${reddit_iitc_link} Спільноті Reddit - місцем для питань, допомоги, і дискусій з іншими користувачами.<br> • Повідомляйте про проблеми і пропонуйте поліпшення на ${bugtracker_link}.<br> <h3>Розробники:</h3> ${github_iitc_link} на GitHub. <h3>Ліцензія IITC:</h3> ${ISC_license_text}
pref_about_title About IITC Mobile Більше про IITC Mobile
pref_advanced_options Advanced Settings Розширені налаштування
pref_advanced_options_sum Developer options and advanced tweaks Опції розробника і розширені налаштування

Loading…

User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

Alerts
Сповіщення
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
pane_alerts
Flags
java-format
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
mobile/app/src/main/res/values-uk/strings.xml, string 126