Translation

drawer_close
Hide navigation menu
23/200
Key English Ukrainian State
toggle_map Toggle map visibility Переключити видимість карти
clear_log Clear log Очистити логи
debug_run Run Виконати
activity_settings IITC Mobile Settings Налаштування IITC
activity_plugins IITC Plugins Плагіни IITC
activity_share Share using… Поділитися через …
activity_share_to_clipboard Copy to clipboard Скопіювати до буферу обміну
activity_save_to_file Save to file Зберегти у файл
action_settings Settings Налаштування
drawer_open Show navigation menu Показати меню навігації
drawer_close Hide navigation menu Заховати меню навігації
version Print Version Версія
close Close Закрити
download_description Downloading latest intel package… Завантаження останньої версії пакета Intel …
bugtracker bugtracker трекер помилок
iitc_website IITC website Сайт IITC
pref_about_title About IITC Mobile Більше про IITC Mobile
pref_about_text <h1>Ingress Intel Total Conversion Mobile</h1> <p><b>Build version: ${build_version}</b> <br><b>IITC version: ${iitc_version}</b> <p><b>by ${cradle_link}, ${fkloft_link} and contributors</b> <p><b>Icon by ${giuseppe_lucido_link}</b> <p><b>IITC Mobile</b> is an optimized mobile browser for the <i>Ingress Intel Total Conversion (IITC)</i> userscript. <h3>Community:</h3> • Visit the ${website_link} for new releases and the desktop version.<br> • Follow the ${tg_iitc_news_link} Telegram channel for announcements and join ${tg_iitc_group_link} chat.<br> • Join the ${reddit_iitc_link} Reddit community - a place to ask for help and discuss with other users.<br> • Report issues and propose enhancements at ${bugtracker_link}.<br> <h3>Developers:</h3> ${github_iitc_link} on Github. <h3>IITC Licence:</h3> ${ISC_license_text} <h1>Ingress Intel Total Conversion Mobile</h1> <p><b>Версія сбірки: ${build_version}</b> <br><b>Версія IITC: ${iitc_version}</b> <p><b>от ${cradle_link}, ${fkloft_link} та інших розробників</b> <p><b>Іконка: ${giuseppe_lucido_link}</b> <p><b>IITC Mobile</b> це оптимізований мобільний браузер для користувацьких скриптів<i>Ingress Intel Total Conversion (IITC)</i>. <h3>Спільнота:</h3> • Відвідайте ${website_link} для нових оновлень та версії для ПК.<br> • Підпишіться на ${tg_iitc_news_link} Телеграм канал для оновлення і приєднуйся до чату ${tg_iitc_group_link}.<br> • Приєднуйтесь до ${reddit_iitc_link} Спільноті Reddit - місцем для питань, допомоги, і дискусій з іншими користувачами.<br> • Повідомляйте про проблеми і пропонуйте поліпшення на ${bugtracker_link}.<br> <h3>Розробники:</h3> ${github_iitc_link} на GitHub. <h3>Ліцензія IITC:</h3> ${ISC_license_text}
notice_info <p>Hint: Alternative ways to open the info screen: <p> • tap and hold a portal for a second<br> • tap on the left half of the status bar<br> <P>Порада: альтернативні способи відкрити інформаційний екран: <p> • натисніть і утримуйте портал протягом секунди<br> • натисніть у лівій половині рядка стану<br>
notice_extplugins <p>Hint: <p>IITC Mobile is able to load external plugins too! <p>Add them by clicking the (+) icon at the top right. The plugin files have to end with '.user.js' and are copied to <b>%1$s</b> <p>Порада: <p>IITC Mobile також може завантажувати зовнішні плагіни! <p>Додайте їх, натиснувши значок (+) в правому верхньому куті. Файли плагінів повинні закінчуватися на «.user.js» і копіюватися в <b>%1$s</b>
notice_sharing <p>With <em>Share portal</em> you can: <p> • send the portal link to other people<br> • view the selected portal's position in another app<br> • open the portal link in a webbrowser<br> <p>Hint: By selecting Google Maps (or any other installed navigation software), you can quickly navigate to the selected portal. <p>These hints also apply for the <em>permalink</em>. <p>За допомогою кнопки<em>Поділитися порталом</ em> ви можете: <p> • відправляти посилання на портал іншим людям<br> • переглядати позицію обраного порталу в іншому додатку<br> • відкривати посилання на портал в веб- браузері<br> <p>Порада: вибравши Google Maps (або будь-яке інше встановлене навігаційне програмне забезпечення), ви можете швидко перейти до вибраного порталу. <p>Ці поради також застосовні до <em>постійним посиланням</ em>.
pref_ui_cat UI Інтерфейс
pref_misc_cat Misc Різне
pref_tweaks_cat Tweaks Додаткові можливості
pref_plugins IITC Plugins Плагіни IITC
pref_plugins_sum Plugins extend/modify the IITC experience. Most plugins known from desktop IITC can be found here. Плагіни розшифрують функціонал та покращують IITC. Більшість плагінів з ПК версії доступні тут.
Key English Ukrainian State
appintro_navigation_description Swipe from the left edge of your screen (or click the menu icon) to evoke the <i>Navigation Drawer</i>.
Click the back icon to return to the map.

Some plugins (e.g. <i>portals list</i> and <i>bookmarks</i>) now appear in the <i>Navigation Drawer</i> for quick access.
They won't appear in the info pane any more.
appintro_navigation_title Navigation Навігація
appintro_nfc_description You can quickly send the current portal link/permalink to another device if both devices support NFC.

Hold both devices back-to-back and tap the screen to beam the map to the other device.
Ви можете швидко відправити посилання на портал на інший пристрій, за підтримки обома пристроями NFC.

Тримайте обидва пристрої спина до спини і торкніться екрана, щоб передати карту на інший пристрій.
appintro_nfc_title NFC permission Дозвіл для NFC
appintro_plugins_description You can start using IITC-CE right now.

But the main advantage over the official Intel Ingress map is the abundance of plugins that expand capabilities.

You can add official or external plugins in the settings.
appintro_plugins_title Plugins Плагіни
appintro_welcome_description This is a mobile version of the indispensable helper for the Ingress player.

Ingress Intel Total Conversion (IITC) is an add-on that works as an overlay for the official Intel Ingress map.

IITC completely changes the way you work with the map, significantly increases efficiency by applying hardware acceleration and expands the capabilities vía the use of various plugins.
Це мобільна версія незамінного помічника гравця Ingress.

Ingress Intel Total Conversion (IITC) - це додаток, що працює поверх офіційної Ingress карти Intel.

IITC повністю змінює метод роботи з картою, значно підвищує продуктивність за рахунок залучення апаратного прискорення і розширює можливості за допомогою використання плагінів.
bugtracker bugtracker трекер помилок
choose_account_to_login Choose account to login Вибрати аккаунт для входу
clear_log Clear log Очистити логи
close Close Закрити
continue_in_english Continue in English
cradle_url https://github.com/leCradle
debug_run Run Виконати
download_description Downloading latest intel package… Завантаження останньої версії пакета Intel …
drawer_close Hide navigation menu Заховати меню навігації
drawer_open Show navigation menu Показати меню навігації
file_browser_choose_file Choose file Виберіть файл
file_browser_is_required No activity to select a file found. Please install a file browser of your choice! Відсутній activity для вибору файлу. Будь ласка, встановіть файловий менеджер!
fkloft_url https://github.com/fkloft
giuseppe_lucido_url http://be.net/giuseppelucido
iitc_bugtracker_url https://github.com/IITC-CE/ingress-intel-total-conversion/issues/new
iitc_ce_format IITC <i>Community Edition</i>
iitc_ce_mobile IITC-CE Mobile
iitc_github_url https://github.com/IITC-CE/ingress-intel-total-conversion
iitc_reddit_url https://www.reddit.com/r/IITC/
iitc_tg_group_url https://t.me/iitc_group
iitc_tg_news_url https://t.me/iitc_news
iitc_website IITC website Сайт IITC
iitc_website_url https://iitc.app/

Loading…

Hide navigation menu
Заховати меню навігації
3 months ago
User avatar adarny

Translation changed

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

Hide navigation menu
ПриСховати меню навігації
6 months ago
User avatar adarny

New translation

IITC-CE / IITC MobileUkrainian

Hide navigation menu
Приховати меню навігації
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
drawer_close
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
mobile/app/src/main/res/values-uk/strings.xml, string 11